21 november 2017

Onze Vader

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je mag je gebeden beginnen met God aan te roepen als onze Vader.
Dat is wat Jezus zijn discipelen leerde.
Je spreekt niet zomaar tot God,
maar je mag komen tot Hem als Zijn kind.
Je richt je in je gebed tot je hemelse Vader.

Dat je God mag aanroepen als Vader is geen vanzelfsprekendheid.
Dat is Gods genade en mogelijk gemaakt door Jezus.
Mensen zijn niet van nature Gods kinderen.
Maar door Jezus hebben christenen het recht van zonen gekregen.
Door Christus is God ook onze Vader geworden.

Dat God onze Vader is betekent dat Hij oneindig van je houdt.
Niets zal je kunnen scheiden van Zijn liefde.
Hij zal je nooit vergeten en altijd voor je blijven zorgen.
Hij wil altijd naar je luisteren en Hij wil je het goede geven.
Je kunt een onbegrensd vertrouwen hebben in je Vader,
niet alleen bij het bidden, maar in heel je leven.
Hij is je hemelse Vader.

Jezus leert ons bidden onze Vader.
God is niet alleen mijn Vader, Hij is onze Vader.
Jij bent opgenomen in Gods gezin.
Jij bent verbonden met de Vader,
maar ook met al Zijn kinderen, jouw broers en zussen.
Daarom bid je niet alleen voor jezelf,
maar je aandacht gaat bij het bidden ook uit naar hen. 
Onze Vader ..., geef ons ..., vergeef ons ...,
leid ons ..., verlos ons ... .

Laat elk gebed beginnen met je te richten op de Vader.
Dank Hem voor die genade, prijs Hem dat Hij onze Vader wil zijn.
Verheug je erover dat je Zijn kind en erfgenaam bent.
Laat dat de houding zijn waarmee je tot God komt in je gebed.
Wees je ervan bewust dat Hij je Vader is en jij Zijn kind.
Roep Hem in al je gebeden aan als onze Vader.

Vorige blog in deze serie: Het gebed des Heren

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

20 november 2017

Het gebed des Heren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De discipelen vroegen Jezus: 'Here, leer ons bidden.'
Jezus zei: 'Bidt gij dan aldus.'
Hij leerde hen toen het gebed des Heren.

In de eerste plaats mogen we God aanroepen
als onze Vader in de hemel.
Ons kindschap geeft ons toegang tot God.
Dan volgen er drie op God gerichte beden.
De eerste bede is dat Gods naam geheiligd wordt.
De tweede bede is dat Gods Koninkrijk zal komen.
De derde bede vraagt dat Gods wil gedaan wordt.
Dan volgen er drie op de mens gerichte beden.
Het zijn de beden om te voorzien in onze persoonlijke behoeften.
We vragen om ons dagelijks brood, om vergeving van zonden
en bescherming tegen verzoekingen en de verzoeker.
Tenslotte eindigt het gebed dat Jezus ons leerde met lofprijzing.
Het Koninkrijk behoort toe aan God,
de kracht en de heerlijkheid zij aan Hem.

Bidden, je leert het door het te doen.
Ervaring is ook hier een goede leermeester.
Je mag het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
gebruiken om je eigen gebeden ernaar te richten.
Zoek contact met je hemelse Vader door middel van gebed.
Weet wie God is en wat Hij voor jou betekent:
Hij is je Vader die in de hemelen zijt.
Stel je helder voor ogen wat God wil:
de heiliging van Zijn naam, de komst van Zijn Koninkrijk
en dat Zijn wil gedaan wordt.
Bid om wat je daarvoor nodig hebt:
voorzieningen, vergeving en bescherming.
Hoe kun je dit zo vrijmoedig bidden?
Omdat je mag weten dat Hij het kan doen
en wanneer Hij het doet Hij erdoor verheerlijkt wordt.

De komende periode wil ik verder stilstaan bij dit gebed.
Gebruik dit gebed om zelf te leren bidden.
God verlangt ernaar om contact met je te hebben.
Hij ziet uit naar jouw gebed, Hij heeft interesse in jou.
Spreek maar tot God, je hemelse Vader.
Hij ziet ernaar uit dat je je hart met Hem deelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

16 november 2017

Ik geloof een eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Eeuwig leven.
Dat is veel meer dan een eeuwig voortbestaan.
Het is de vreugde van het altijd bij Jezus mogen zijn.
Te zijn waar Hij is, voor altijd.
Hem te mogen aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.
Hem te kennen zoals Hij is.

Het eeuwige leven zal zijn als een sprookje:
wij zullen leven,
wij zullen gelukkig leven,
wij zullen lang en gelukkig leven.
Er zal geen einde komen aan ons levensgeluk.
Wij zullen voor altijd bij Jezus zijn.
Hij zal voor altijd oneindig veel van ons houden
en wij zullen Hem voor altijd volmaakt liefhebben.
Eind goed, al goed.

Onze hartenwens zal in vervulling gaan:
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met God,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met Zijn volk,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
beseffend dat er een eind gekomen is
aan alle frustratie, ellende en gebrek.

Wat een vreugde zal dat zijn.
En aan die vreugde zal nooit een einde komen.
Die vreugde is er voor iedereen
die gelooft in Jezus, de Zoon van God.
Dat die hemelse vreugde
jouw en mijn deel mag zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

15 november 2017

Opstanding van het vlees

Opstanding van het vlees


Een ding is zeker in dit leven,
allen zullen we eens sterven.
Tenzij Christus eerder terugkomt.
De dood is onze vijand.
Het vormt een wezenlijk probleem.
De dood maakt een einde aan ons leven.
De dood maakt een einde aan het leven
van hen die ons lief en dierbaar zijn.

Maar er is goed nieuws.
Het christelijk geloof biedt uitkomst voor de dood.
Door Jezus opstanding is de dood overwonnen.
Omdat Hij is opgestaan uit de dood
en nu voor eeuwig leeft in de hemel,
is er voor ons hoop dat de dood
niet het laatste woord zal hebben.

Als Jezus terugkomt zal Hij
ons vernederd lichaam veranderen,
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt ( zie Filip. 3:21, 1 Joh. 3:2).
Deze hoop geldt voor allen die in Christus gestorven zijn
en voor christenen die in leven zijn bij zijn wederkomst.
Bij de wederopstanding van het vlees ontvangen de gelovigen
van God een nieuw lichaam, geschikt voor de nieuwe mens.
Nu al vernieuwt God onze inwendige mens
door wedergeboorte en heiligmaking,
op de jongste dag zullen we een lichaam
ontvangen wat daarmee samengaat.
Onze verlossing zal dan volkomen zijn.

Dan zullen we net als Christus onsterfelijk zijn.
We zullen in alles lijken op Christus.
Dat is de bestemming die God
voor gelovigen op het oog heeft.
Wanneer je ziet naar Jezus,
hoe volkomen Hij hier op deze aarde heeft geleefd,
dan mag je hart opspringen van vreugde
bij de wetenschap dat je eens
aan Hem gelijkvormig zult zijn.

Ik geloof de opstanding van het vlees.
Bij Jezus is uitkomst tegen de dood.
Ik mag leven met een geweldige hoop.
Op de jongste dag zal God zelf
mij doen opstaan uit de dood,
mijn verlossing volkomen maken.
Ik zal een verheerlijkt en onvergankelijk lichaam ontvangen.
De dood is door Jezus overwonnen.
De dood heeft niet het laatste woord.
Ik zal weer opstaan om eeuwig te leven met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 november 2017

Het beste komt nog

Het beste komt nog
We leven nu nog in het aardse tranendal.
Ons treft veel leed, pijn en verdriet,
de hele schepping zucht onder de zonde.
Voor ieder loopt het uit op de dood.

Maar met de komst van Christus gaat dat alles voorbij.
Als Hij terugkomt zullen allen die in Christus gestorven zijn opstaan
en met de gelovigen, die dan nog leven, zullen we altijd bij de Here zijn.
Dan zullen we wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
en de Here God zal in ons midden wonen.

Straks komt Christus terug op de wolken en Hij Zelf
zal Zijn kerk leiden tot de bruiloft van het Lam
en God zal voor altijd alles in allen zijn.
Er zal geen leed en verdriet meer zijn.
De dood is voorgoed verdwenen.
De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer.

Wat een prachtige toekomst wacht de gelovigen.
Wij ontvangen het eeuwige leven.
Voor altijd mogen we bij onze Heer en Heiland zijn.
We kijken vol verlangen uit naar die toekomst.
We hebben blijde hoop, want het beste komt nog!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 november 2017

Ik geloof de vergeving van de zondenDe hele mensheid is besmet met het virus van de zonde.
Zonde tast ons leven en ons leven met God aan.
Zonde doortrekt heel ons leven.
Zonde is ons grootste probleem.

Maar er is goed nieuws.
De Bijbel leert ons dat zonden vergeven kunnen worden.
Bij God is vergeving mogelijk.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.

Christus die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem gerechtvaardigd konden worden (2 Kor 5:21).
Jezus dood bracht de verzoening tussen God en mens tot stand.
Hij nam onze zonden op Zich, wij worden bekleed met Zijn gerechtigheid.
Een wonderbaarlijke ruil.

Deze genadegave van God mag je je eigen maken door geloof.
Geloof wat Jezus voor jou heeft willen doen.
Stel je vertrouwen op Christus.
Neem aan wat Hij je aanbiedt.
En verheug je in datgene wat nu door Hem van jou is.

Ik geloof in de vergeving van zonden.
Door Jezus hoef ik niet gebukt te blijven gaan onder mijn schuld.
Christus reinigt mijn geweten van zonden.
Hij droeg mijn zondeschuld.
Ik mag weer rechtvaardig staan tegenover God.
Dat geeft vrede en vreugde in mijn leven.
Dank U Jezus voor wat U voor mij deed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

9 november 2017

De kerk: God bouwt Zijn geestelijk huis

Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen.

Christus is het fundament van de kerk.
Hij is de levende steen,
waarop God Zijn bouwwerk neerzet.
Laat je door God gebruiken als levende stenen,
waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt.

Uit heel de wereld brengt Jezus mensen bij elkaar
die in Hem geloven en door Hem eeuwig leven ontvangen.
Dit doet Hij door alle tijden heen,
van het begin van de wereld tot aan het einde ervan.
Hij vergadert de kerk, beschermt haar en onderhoudt haar.
Hij doet dit door Zijn Woord en Geest.

Samen vormen we het lichaam van Christus.
Hij heeft ons geroepen om bij Hem te horen.
Samen vormen we Gods gezin.
Allen zijn we lid van één familie.
Samen verbonden aan Christus
met de opdracht elkaar tot hand en voet te zijn.
Om elkaar te dienen met de gaven die Hij ons gaf.
Wie houdt van Christus, houdt ook van de mensen die bij Hem horen.

Als kerk zijn we de bruid van Christus.
Hij kwam naar de aarde om ons als bruid te werven.
Hij betaalde de prijs daarvoor met Zijn eigen leven.
Hij ging ons voor naar de hemel om voor ons plaats te bereiden.
Wanneer alles klaar is, komt Hij terug.
Dan mag de kerk als Zijn bruid schitterend voor Hem staan.
Dan is alles gereed voor de bruiloft van het Lam.
Christus en de gemeente horen dan voor altijd bij elkaar.
Als kerk mogen we vol verlangen uitzien naar die dag.
De dag dat onze Bruidegom komt en het bruiloftsfeest begint.

God bouwt Zijn geestelijk huis.
Laat je door Hem gebruiken
als een levende steen in dat geestelijk huis.
Jij mag deel uitmaken
van die heilige, algemene christelijke kerk.
Neem deel aan Gods gezin.
En zie samen met haar uit naar de bruiloft die komt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

8 november 2017

Ik geloof in de Heilige Geest

Ik geloof in de Heilige Geest
Tot nu toe stond de geloofsbelijdenis
stil bij het scheppende werk van de Vader,
en het verlossende werk van de Zoon.
Nu verschuift de aandacht naar de Heilige Geest.
Naar het herscheppende werk wat Hij doet.

De Heilige Geest laat alle licht op Jezus vallen.
Hij spoort je aan om tot Jezus te gaan en in Hem te geloven.
Hij wil je door geloof verbinden met Jezus, de Verlosser.
De Heilige Geest verzekert je dat je als gelovige
een kind van God bent en erfgenaam van Christus.
Hij woont in je om je te leiden
in alle waarheid, gehoorzaamheid en dienstbetoon.
Hij is het die je aanzet om je af te keren van de zonden
en je helpt om heilig te leven voor God,
zodat je steeds meer op Christus gaat lijken.
Hij stimuleert en helpt je om van Christus te gaan getuigen,
zodat het evangelie over heel de aarde gehoord zal worden .

Wanneer je bij jezelf merkt,
dat je gelooft in Christus, Hem vertrouwt en liefhebt,
erop uit bent om Hem te dienen en heilig te leven voor Hem,
dan mag je weten dat de Geest in jou aan het werk is.
Het is geweldig om te geloven in de Heilige Geest.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

7 november 2017

Jezus komt terug als Rechter

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus voer voor het oog van de discipelen naar de hemel.
Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God.
Vandaar zal Hij op een dag terugkomen
om te oordelen de levenden en de doden.

Sommigen denken dat na de dood alles afgelopen is.
Maar de Bijbel leert wat anders.
Jezus zal eens terugkomen op de wolken.
Hij komt terug om alles recht te zetten.
Hij zal  rechtvaardig oordelen
de levenden en de doden.

Wie geschuild heeft achter het bloed van Jezus
mag op die dag vrijspraak verwachten.
Wie niets van Jezus wilde weten,
zal dan door Hem veroordeeld worden
tot de eeuwige ondergang.
Iemands relatie tot Jezus
zal bepalend zijn voor zijn/haar toekomst.

Jezus nodigt je uit om nu je heil bij Hem te zoeken.
Geloof in Hem, vertrouw je toe aan Hem.
Dan hoef je de dag van Zijn terugkomst niet te vrezen.
Dan kun je uitzien naar die dag,
omdat Jezus zelf dan een eind zal maken
aan alle zonden, ellende en verdriet.
Hij zal alles herstellen en nieuw maken.
Je mag voor altijd leven met Hem.

Verwacht Jezus terug op de wolken.
Maak je klaar voor Zijn terugkomt.
Leef je leven met Christus.
Zie uit naar Zijn komst.
En zeg met heel de kerk:
"Maranatha, kom Jezus, kom spoedig."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

6 november 2017

Een levensmotto voor jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wees blij
Blijf onder alle omstandigheden
oog houden voor de zegeningen in je leven.
Wees blij, God staat aan jouw kant.
Laat niets of niemand je blijdschap roven.

Heb geloof
Vertrouw op God, geloof Hem op Zijn Woord.
Hij is de Betrouwbare en je vertrouwen waard.
Hoe het leven ook gaat, heb geloof
Geloof dat God alles goed en wel zal maken.

Geef liefde
Wees een zegen voor de mensen om je heen.
God zegent jou, zodat je zijn zegen weer door mag geven.
Door liefde te geven zul je ook zelf Gods liefde ervaren.
Deel royaal uit, geef liefde, de wereld heeft het zo nodig.

Wees blij, Heb geloof, Geef liefde
Een loffelijk levensmotto
om na te streven in het leven van alledag.
Durf jij die uitdaging aan te gaan?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

2 november 2017

Jezus opgevaren naar de hemel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Na zijn opstanding was Jezus nog een korte tijd op aarde.
Hij gaf Zijn discipelen nog het nodige onderwijs.
Daarna ging Hij terug naar Zijn Vader.
Terug naar de heerlijkheid waar Hij vandaan kwam.
Hij werd voor de ogen van Zijn discipelen
van de aarde naar de hemel opgenomen.

Daar is Hij nu ons ten goede.
Christus zet Zijn werk in de hemel voort.
Hij zit daar aan de rechterhand van God.
Hij is in het hemels heiligdom
om daar bij God voor ons te pleiten.
Hij spreekt met God ten gunste van ons.
En God hoort naar Hem, omdat Hij dat
door Zijn dood en opstanding heeft verdiend.

Zoals Hij nu in de hemel is, zo wil Hij ook ons daar hebben.
Hij maakt voor ons daar nu plaats.
Zodat wij eens ook mogen zijn waar Hij nu is.
Hij is ons onderpand in de hemel,
dat ons verzekert dat Hij ons tot Zich zal nemen.

Jezus zond ons vanuit de hemel als tegenpand Zijn Geest.
De Geest helpt ons om te zoeken naar wat boven is.
Wij leven nog hier op aarde,
maar de Geest doet ons hart richten op de hemel.
We zijn nauw verbonden met de hemel.
De Geest leert ons te leven met de Vader.
Hij leert ons om God te betrekken bij heel ons leven.
Alles wat ons bezighoudt, mogen we voorleggen aan onze hemelse Vader.
De Geest zegent ons met hemelse gaven.
Wij mogen vrede met God ervaren.
De Geest zal ons leven steeds mooier doen schitteren,
als we leven in verbondenheid met de Vader.

Jezus, Hij is nu in de hemel bij Zijn Vader.
Als mens is Hij hier niet langer op aarde.
Maar door Zijn Geest is Hij nog altijd bij ons.
Hij leeft in ons,
En Hij zei Zelf: En vergeet dit niet:
Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.
En dan mogen wij zijn waar Hij nu al is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 november 2017

Jezus is opgestaan!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Hij is gekruisigd, gestorven en begraven.
Maar de dood kon Hem niet vasthouden.
Op de derde dag stond Hij weer op.
Hij leeft en zal leven tot in eeuwigheid!

Het lege graf getuigde van Zijn opstanding.
Engelen vertelden dat Hij is opgestaan.
Jezus verscheen aan honderden mensen.
Na Zijn opstanding onderwees Jezus zijn leerlingen.
Hij liet hen vanuit de Schriften zien
dat daarin al stond beschreven
dat Hij zou opstaan uit de dood.
Jezus is waarlijk opgestaan!

Jezus opstanding is de kern van het christelijke geloof.
Als Jezus niet is opgestaan dan heeft geloven geen zin.
Want zonder opstanding is ons geloof zonder vrucht.
Dan zitten we nog steeds vast in ons zondeprobleem.
Als Jezus niet is opgestaan,
dan is er voor ons geen hoop als we sterven.
Als Hij niet is opgestaan, dan zullen wij ook niet opstaan.
Als Jezus niet is opgestaan, dan kan Hij ook niet regeren.
Als Jezus niet is opgestaan, dan zal Hij ook niet terug komen.
Als Jezus niet is opgestaan dan kan Hij niet mijn Heiland zijn.
Dan is Hij hooguit een goed voorbeeld, maar niet mijn Verlosser.

Maar Jezus is opgestaan, Hij leeft!
Dit feit geeft hoop en uitzicht op een geweldige toekomst.
Jezus bewees door Zijn opstanding dat Hij de Zoon van God is.
Uit Zijn opstanding bleek dat Hij de rechtvaardige was.
Zijn opstanding laat de overwinning over de dood zien.
Zijn opstanding garandeert onze vergeving en rechtvaardigmaking.
Zijn opstanding garandeert onze toekomstige opstanding.
Door Zijn opstanding mogen wij nu al een heel nieuw leven leiden.

Jezus is waarlijk opgestaan.
Verheug je daarom en jubel het uit!
Zijn opstanding is van onschatbare waarde.
Vier feest, want Jezus leeft!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

31 oktober 2017

Jezus is neergedaald in de hel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De geloofsbelijdenis zegt dat Jezus neergedaald is in de hel.
Wat daarmee bedoeld wordt, is nog niet zo eenvoudig vast te stellen.
In de oudste uitgaven stond deze zinsnede niet vermeld,
pas later komen deze woorden in enkele uitgaven van de Twaalf Artikelen voor.
We weten niet wat de achtergrond is waarom deze woorden later zijn opgenomen.
Het is ook niet een uitdrukking die we letterlijk terug vinden in de de Bijbel.
Deze woorden worden daarom ook op verschillende manieren uitgelegd.

Een uitleg is dat neergedaald in de hel betekent neergedaald in het dodenrijk.
Hel staat dan voor de verblijfplaats van de gestorvenen.
In de Bijbel wordt dit aangeduid met het woord Hades en Sheol.
Jezus is het dodenrijk binnengegaan.
Hij heeft de dood geproefd en was op de plaats van de gestorvenen.
Hij was niet schijndood, maar Hij is werkelijk gestorven.
Jezus weet wat het is om dood te zijn.
Doordat Jezus in het dodenrijk is geweest,
en weer opgestaan is uit de dood,
heeft de dood voor ons zijn angel verloren.
Jezus is ons voorgegaan.
Hij ondersteunt ons wanneer wij sterven.
Hij leidt ons door dood en dodenrijk heen
naar het leven dat achter de dood ligt.
Hij is ons voorgegaan en Hij zal ons er doorheen leiden.
Hij laat ons in ons sterven niet alleen.
De dood heeft geen macht meer over Gods kinderen.
Voor Gods kinderen is de dood nu de doorgang naar het eeuwige leven.

Later gingen de mensen een andere betekenis geven aan deze woorden.
Hel kan ook opgevat worden als strafplaats voor de goddelozen
De plaats van de uiteindelijke vergelding.
Hiervoor wordt in de Bijbel het woord Gehenna gebruikt.
Volgens sommigen zou Jezus gedurende zijn dood
naar deze plaats van vergelding zijn gegaan.
Om daar Zijn overwinning bekend te maken.
Een tekst als 1 Petrus 3:19 zou in die richting kunnen wijzen.
Anderen geven aan dat dat niet bedoeld wordt.
Jezus zei tegen een van de misdadigers die met Hem aan het kruis hing,
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
En Jezus gaf Zijn geest over in de handen van Zijn Vader.
Dat betekent dat Jezus na Zijn dood
niet in de plaats van eeuwige vergelding was.

In de tijd van de Reformatie werden de woorden
neergedaald in de hel weer anders opgevat.
Mensen als Calvijn meenden dat met deze uitdrukking
iets gezegd werd over de zwaarte van Jezus lijden.
Zo wordt het ook in de Heidelbergse Catechismus uitgelegd.
Zijn lijden was een hels lijden.
De machten van de hel drongen zich aan Hem op.
Hij doorstond onuitsprekelijke angsten, verschrikkingen en helse kwellingen.
Jezus lijden aan het kruis was onnoemelijk zwaar.
Hij werd verlaten door de Vader.
De hel betekent ten diepste Godverlatenheid.
De hel brak voor Hem los.
Maar Jezus hield vol, Hij bleef gehoorzaam.
Hij kon dan ook zeggen: het is volbracht.
Hij overwon de hel en alle duivelen.
De rekening van de zonde was voldaan.
Jezus werd door God verlaten,
zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden.
Mijn felste aanvechtingen zijn geen helse aanvechtingen meer.
Niets zal ons meer kunnen scheiden van de liefde van God.
Dat heeft Jezus voor ons verdiend.

Het is zoals gezegd niet bekend wat de kerk oorspronkelijk met deze woorden bedoelde.
Het is ook de vraag of je moet kiezen welke de juiste uitleg is.
Ze doen op een bepaalde manier allemaal het licht van het evangelie schijnen.
Ik mag weten dat mijn dood de doorgang naar het eeuwige leven zal zijn.
En dat niets en niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van God.
Hij zal mij nooit verlaten, niet in leven en ook niet in de dood.
De hel kan niet langer aanspraak op mij maken, want Jezus stierf voor mij.
Hij betaalde voor mijn zonden, Hij onderging Gods oordeel en toorn.
Niet de hel, maar de hemel is nu mijn bestemming.
Wat een schitterend evangelie.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

30 oktober 2017

Jezus leed in onze plaats


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam als mens naar deze wereld.
Zijn leven op aarde betekende voor Hem lijden.
De mensen keerden zich tegen Hem.
Ze wilden niets van Hem weten.
Weg met Hem, kruisig Hem.
Dat was wat ze riepen.

Jezus had niets gedaan wat hun afwijzing rechtvaardigde.
Hij had nooit zonde gedaan.
Toch werd Hij door Pontius Pilatus veroordeeld.
Ze sloegen Hem aan het kruis.
Daar hing Hij als misdadiger.
Terwijl Hij geheel onschuldig was.

Jezus liet Zich kruisigen.
Niet omdat Hij dat verdiende.
Maar omdat Hij wist dat dit Gods weg en wil was
om ons te kunnen bevrijden van Gods toorn.
God liet onze zonden daar op Hem neerkomen.
Hij, die nooit zonde had gekend, nam al onze zonden op Zich.
Hij hing daar in onze plaats.
Hij was het Lam dat de zonden van de wereld wegdroeg.
De straf die wij verdienden, kwam op Hem.
Jezus betaalde de hoge prijs,
Hij kocht ons vrij door Zijn kostbaar bloed.

Het eeuwige oordeel is door Jezus van ons afgewend,
wij mogen dankzij Zijn lijden en sterven,
Gods genade en het eeuwige leven ontvangen.
Wat een geweldige Verlosser hebben wij.
Wat een liefde van God, dat Hij bereid was
zijn Zoon te geven tot in de dood,
opdat Hij ons weer goedgunstig zou kunnen zijn.

Geprezen zij God die ons Zijn grote liefde betoonde.
Geprezen zij de Zoon, die vrijwillig Zijn leven voor ons gaf.
Laten we nooit vergeten God daarvoor te danken.
Hem komt toe alle eer en lof, tot in eeuwigheid!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

26 oktober 2017

Gods Zoon werd mens

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus Christus, de Zoon van God,
Hij die al van eeuwigheid bij God was,
Hij kwam voor een bepaalde periode naar onze aarde.
Hij kwam op een bijzondere bovennatuurlijke wijze,
Hij verliet deze aarde ook weer door bovennatuurlijke krachten.
Hij kwam bij ons door maagdelijke geboorte.
Hij ging heen door opstanding en hemelvaart.

Van Jezus belijden we dat Hij
ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria.
Hij kwam bij ons vanuit de hemel,
Hij werd echt mens zoals wij.
Hij nam ons vlees en bloed aan.

De maagd Maria werd zwanger.
Niet via de weg van geslachtsgemeenschap,
maar doordat de kracht van God over haar kwam.
Zo werd zij zwanger van Jezus door de Heilige Geest.
En daarom wordt Jezus Zoon van God genoemd.
Over de maagdelijke geboorte van Jezus
kun je lezen in Mattheüs 1: 1-25 en Lucas 1: 26-56.

Vanwege Jezus maagdelijke geboorte,
werd Hij mens zoals wij, maar toch ook anders.
Want Hij werd ons in alles gelijk uitgezonderd de zonde.
Bij onze geboorte zijn wij besmet met de erfzonde.
Ons mens-zijn is daardoor aangetast en niet zuiver.
En dat komt tot uiting in de zonden die wij doen.
Maar zo is Jezus niet.

Door Zijn maagdelijke geboorte was Hij niet belast met erfzonde.
Zijn mens-zijn was niet aangetast, maar zuiver en volkomen.
Hij leefde Zijn leven zonder ooit te zondigen.
Zijn daden, houding, motieven en verlangens waren zuiver.
Hij leefde een onberispelijk leven.
Toen Hij eenmaal het offer voor onze zonde had gebracht,
kon de dood Hem dan ook niet vasthouden.
En daarom kon Hij opstaan uit de dood.
Het dodenrijk had geen recht Hem vast te houden.

Wat een wonder dat Gods eigen Zoon
de hemel heeft willen verlaten om één van ons te worden.
Zodat Hij ons bekend kon maken met Gods liefde en genade.
Zodat Hij Gods verlossingsplan kon uitvoeren.
Hij nam als mens ons lijden op Zich, Hij stierf voor onze zonde.
Hij volbracht het werk van de verzoening.
Door Hem zijn wij met God verzoend.
Hij is onze Immanuël, God is met ons.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

25 oktober 2017

Jezus, Gods eniggeboren ZoonJezus is Gods eniggeboren Zoon.
Sommigen leggen de term eniggeboren uit
alsof daarmee gezegd wordt dat Jezus
in wezen niet gelijk is aan God.
Zij vatten eniggeboren op alsof Jezus geschapen is.
Maar Jezus is geen schepsel leert de Bijbel.
Hij was er al voordat alles geschapen werd,
Hij was het Woord en alles is door het Woord geschapen.
Johannes 1:1-3 zegt: 'In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.'
Al van eeuwigheid was Jezus bij God en was Hij God.
Jezus zelf noemde God zijn eigen Vader,
en dat betekende dat Hij zich met God gelijk stelde (Joh 5:18).
De Godheid van Jezus valt niet te ontkennen.
Degenen die dat wel doen gaan in tegen Gods eigen Woord. 

Het woord eniggeboren kan verwarrend zijn.
Als je de nadruk legt op geboren uit het woord eniggeboren
trek je daaruit wellicht de conclusie dat Jezus een schepsel is.
Maar eniggeboren is de vertaling van het Griekse woord  monogenes.
Monogenes kan in het Nederlands vertaald worden 
met “enige”, “uniek”, “alleen” en “eniggeboren”. 
Het woord drukt iets uit van de uniekheid van de Zoon.
Jezus is als enige de Zoon van God met een Goddelijke natuur.
Wij zijn door geloof ook kinderen van God geworden, 
maar in ons wezen zijn wij niet aan God gelijk.
Dat kan alleen van Gods Zoon Jezus gezegd worden.
Hij is alleen de enige, de unieke, de eniggeboren Zoon van God 
die aan God gelijk is, die zelf God is.

De Zoon van God was al van eeuwigheid bij de Vader.
Hij leefde in een heel intieme verhouding met de Vader.
Hij is van eeuwigheid Gods geliefde Zoon.
'Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft ons de Vader doen kennen' (Joh 1:18).
Daarvoor nam Hij een menselijke gedaante aan. 
Hij kwam als een klein kindje naar onze aarde. 
Hier op aarde was Jezus én God én mens.
Hij liet ons door Zijn woorden en leven de liefde van God zien.
Hij deed ons de Vader kennen.
Hij maakte het voor ons mogelijk 
om ook Gods kinderen te worden. 
Jezus, Hij is de unieke Zoon van God.
Zoals Hij is er niemand, Hij is aan God gelijk.

Dat Jezus ook zelf God is, is niet een onbelangrijk gegeven.
Want alleen door zijn Goddelijke natuur was Hij
in staat de straf op onze zonde te dragen.
Geen schepsel, geen mens was daartoe in staat.
Als Jezus niet echt God is, kan Hij onze Redder niet zijn.
Dan zouden wij voor eeuwig verloren gaan.
Maar gelukkig, niemand minder dan Jezus,
de eeuwige natuurlijke Zoon van God,
is onze Verlosser en Zaligmaker.
Door Hem is er voor ons eeuwig leven mogelijk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

24 oktober 2017

Ik geloof in Jezus Christus, onze Here

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus Christus neemt in het christelijk geloof de centrale plaats in.
Buiten Hem om is geloof een lege huls.
Hij is Degene die gedaan heeft wat nodig was voor onze redding.
Door Hem zijn wij weer met God verzoend
en is er vergeving van zonden en eeuwig leven.

Jezus Christus
Jezus is zijn eigennaam, net zoals jij bijvoorbeeld Piet of Margreet heet.
Zijn naam Jezus betekent God redt.
Zijn naam Christus heeft alles te maken met wat Hij doet.
Als Christus is Hij gezalfd tot het ambt van profeet, priester en koning.
En daarmee komt Hij tegemoet aan wat wij zondaren zo nodig hadden.

Profeet
Om een goede relatie met God te kunnen hebben,
moeten wij weten wie God is, moeten we Hem leren kennen.
Jezus Christus heeft ons God doen kennen.
Hij maakte ons bekend met Gods heilsplan van redding.
Door Jezus' onderwijs weten wij nu zoveel meer over God.
Jezus verkondigde ons het goede nieuws, de blijde boodschap.

Priester
Door onze zonden zijn we van God vervreemd.
We hebben redding, verlossing, verzoening nodig.
Jezus was Gods plan voor verzoening.
Hij is de Middelaar tussen God en mensen.
Hij offerde Zijn leven voor ons aan het kruis,
Zijn bloed bracht ons de verzoening
en Hij pleit nu voor ons voor Gods troon.

Koning
In ons leven met God zijn wij zwak, blind en dwaas.
We hebben iemand nodig die ons leidt , beschermt en kracht geeft.
Jezus is onze Koning om ons te helpen in ons leven met God.
Door te luisteren naar Hem en te doen wat Hij van ons vraagt,
mogen wij een leven leiden wat aangenaam is voor God.
Jezus wijst ons de weg naar het eeuwig zalig leven.

Onze Here
Jezus Christus, Hij is mijn Here.
Hij regeert en heeft het voor het zeggen in mijn leven.
Is Hij ook jouw Heer?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

23 oktober 2017

Ik geloof in God de Schepper

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

De Bijbel begint op de allereerste bladzijde met te vertellen
dat in de beginne God de hemel en de aarde schiep.
Na het lezen van Genesis 1 en 2 blijven er ongetwijfeld
nog veel dingen voor ons onduidelijk,
maar één ding is duidelijk: alles is door God gemaakt,
Hij is de Schepper van het ganse heelal.

Wat kunnen wij genieten van de zee en het strand.
Of van een prachtige wolkenhemel boven het weidse land.
Wie geniet er niet van de schitterende bloemen in het veld?
Zie de sterren, zie de zon en zie de maan.
De bomen, de bossen, de dieren en al wat leeft.
Fantastisch, wat is er veel natuurschoon om ons heen.

En neem dan de mens.
Wat zitten we geweldig in elkaar.
Zo complex, en alles in ons werkt perfect met elkaar samen.
Wonderlijk zoals we met elkaar kunnen communiceren,
hoe we kunnen denken en voelen, hoe we elkaar kunnen liefhebben.
Verbazingwekkend hoe mooi en kunstig de mens is gemaakt.

Sta eens even stil bij Hem die dit alles heeft geschapen.
Heel de schepping toont je haar Schepper.
Het is God die dit alles heeft gemaakt.
Zoals achter ieder muziekstuk een componist staat,
ieder kunstwerk gecreëerd is door een kunstenaar,
zo zit achter heel de schepping de Schepper.
Het is God uit wie alles voortgekomen is.
Hij is de Bedenker van heel de kosmos.
Hij sprak en het was er, alles is er dankzij Hem.

De details van hoe alles geschapen is kennen wij niet.
Ook voor de wetenschap blijft nog veel onduidelijk.
Maar besef dat het uiteindelijk niet gaat
om hoe alles geschapen is,
maar om wie dit alles geschapen heeft.
Het gaat niet om de schepping, het gaat om de Schepper.
Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

19 oktober 2017

God, de Almachtige

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Ik geloof in God, de Almachtige.
Hij is de Here, de grote Koning, de Almachtige.
Heel de wereld is in Zijn hand.
Hij regeert en bestuurt alle dingen.
Hij is machtig om al Zijn plannen tot uitvoer te brengen.
Niets loopt Hem ooit uit de hand.

Niet het lot of blinde toeval, niet de dwaasheid van de mensen,
of de boosheid van satan regeren deze wereld.
Nee, God de Almachtige regeert.
Niemand kan Hem van de troon stoten.
Niemand kan Zijn liefdevolle bedoelingen teniet doen.

Hij wil en zal ons redden.
Hij wil en vergeeft ons onze zonden.
Hij wil en redt ons van de dood.
Hij wil en maakt een eind aan alle kwaad.
Hij wil en zal de hemel op aarde doen terugkeren.
Zijn almacht garandeert mij dat Hij Zijn beloften houdt.

Deze God beschermt mij.
Hij is voortdurend bij mij.
Hij is onveranderlijk trouw om mij te redden.
Hij is almachtig om mij door alles heen te behouden.
Ik mag me bij Hem veilig en geborgen weten.
Hij is de basis van mijn vertrouwen.
Ook al begrijp ik niet altijd de weg die Hij met mij gaat,
ik vind vrede en blijdschap bij deze almachtige God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

18 oktober 2017

God, de VaderGod is Vader, Hij is de Vader van Zijn Zoon Jezus.
Vader en Zoon hebben elkaar lief.
Tussen hen bestaat een hechte en intieme relatie.
Jezus noemde God Zijn Vader.
Hij was er altijd op uit om de wil van de Vader te doen.
Hij zei: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Jezus heeft ons de Vader leren kennen.
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Door Jezus mogen gelovigen zich ook kind van God weten.
Johannes 1:12 zegt: Want allen die Jezus aannemen en in Hem geloven,
heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Efeze 1: 5 zegt dat dat vanaf het begin al Gods bedoeling is geweest.

Wanneer je gelooft in Jezus,
dan is Zijn Vader ook jouw Vader geworden.
Dan maak je door Hem deel uit van Gods gezin.
God heeft je aangenomen als Zijn eigen kind.
Je mag weten dat God de Vader nu net zoveel van jou houdt
als Hij houdt van Zijn Zoon Jezus.

Als wij Gods kinderen zijn,
krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt.
We zijn erfgenamen van God geworden.
Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft,
zal Hij ons ook geven lezen we in Romeinen 8:17.
Als wij hetzelfde lijden doormaken als Jezus Christus
zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.
Daar zorgt de Vader, de Almachtige, zelf voor.

Wat een voorrecht is het om Gods kind te mogen zijn.
Geweldig dat God, de Schepper van hemel en aarde,
vanaf het allereerste begin al mijn Vader wilde zijn.
Dank aan Christus die dit door Zijn lijden en sterven
voor mij en alle gelovigen mogelijk heeft gemaakt.
Ik mag God nu Abba, Vader noemen.
Hij heeft mij aangenomen tot Zijn kind.
Daar zal ik Hem altijd dankbaar voor zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

17 oktober 2017

Wie is de God in wie ik geloof

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

'Ik geloof in God'.
Zo staat het in de apostolische geloofsbelijdenis.
Zo spreek ik dat na.
Wie is deze God in wie ik geloof?

God heeft Zichzelf in de Bijbel
bekend gemaakt als Jahweh.
In onze vertaling vaak weergegeven met HEERE
Die naam betekent: 'Ik ben die Ik ben',
of 'Ik zal zijn die Ik zijn zal'.
Niemand kan Hem dwarsbomen
in wie Hij is en wat Hij tot stand wil brengen.
De geloofsbelijdenis verwoordt dit als God, de Almachtige.

Verder komt God in de apostolische geloofsbelijdenis
en in de Bijbel naar voren als een Drie-eenheid:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Drie onderscheiden personen en toch één God.
Een werkelijkheid die ons begrip te boven gaat.

Maar deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
werkt samen om ons genade en verlossing te schenken.
De Vader is uit op onze redding en verlossing.
De Zoon heeft het werk volbracht om dat mogelijk te maken.
De Geest werkt de verlossing verder uit in ons leven.
En omdat deze God, die uit is op onze redding, HEERE is,
zal niets of niemand dat ooit tegen kunnen houden.

In deze God geloof ik.
Ik weet me veilig in Zijn hand.
Hij gaat heel mijn leven met mij mee.
Hij redt en verlost mij uit de macht van de zonde.
Deze God mag en wil ik toebehoren.
Hem wil ik dienen mijn leven lang.
Hij is mijn God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

16 oktober 2017

Ik geloof in God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Ik geloof in God.
Dat betekent veel meer
dan alleen maar een aantal dingen
over God geloven.

Ik geloof in God.
Dat betekent dat ik
een relatie met Hem heb,
dat ik me toewijd aan Hem,
dat ik Hem vertrouw en
leef in gemeenschap met Hem.

Ik geloof in God.
Ik ben ervan overtuigd
dat God mij uitgenodigd heeft
mij aan Hem toe te vertrouwen
en ik verklaar dat ik in geloof
op die uitnodiging ben ingegaan.

Mijn geloof blijkt uit het feit
dat ik bereid ben Hem te gehoorzamen
en te doen wat Hij van me vraagt,
omdat Hij God in mijn leven is.
Ik toon mijn geloof
door Jezus Christus aan te nemen
als mijn Heer en Heiland.
Ik toon mijn geloof
door op Gods beloften te vertrouwen
en mijn doen en laten daarop te baseren.

Ik geloof in God.
Een eenvoudig zinnetje,
maar wel met een diepe geloofsinhoud.
Dank U God, dat U mij dit geloof hebt gegeven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

12 oktober 2017

God denkt voortdurend aan je

God denkt voortdurend aan je
God kent mij.
Ik ben in de lijnen van Zijn handpalmen gegrift.
Ik ben nooit uit Zijn gedachten.
God denkt voortdurend aan mij.

Ik ken Hem,
omdat Hij mij eerst gekend heeft
en blijft kennen.

Als een vriend kent Hij mij,
als iemand die liefde voor mij heeft.
Hij zal mij nooit in de steek laten.
Hij blijft altijd bij mij.

Er is geen ogenblok,
waarop Zijn oog niet op mij rust,
waarin Zijn aandacht voor mij verslapt,
waarin Zijn zorg tekortschiet.

God besteedt voortdurend
liefdevolle aandacht aan mij.
Hij waakt over mij.
Hij beschermt mij en wijst mij de weg.

Dit te weten is geweldig.
Het maakt mij klein en dankbaar.
God denkt voortdurend aan mij.
Ik wil Hem daarvoor prijzen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

11 oktober 2017

Dien de Here

Dien de Here

Heb daarom diep ontzag voor de HERE en dien Hem oprecht en trouw.
Doe de afgodsbeelden ... voor altijd weg. Aanbid alleen de HERE.
(Jozua 24: 14, Het Boek)

Het land is verdeeld en iedere stam
heeft zijn erfdeel toegewezen gekregen.
Hoewel nog niet alle inwoners zijn verdreven,
mag het volk gaan wonen in het beloofde land.

Jozua ziet het gevaar van afgoderij dat dreigt
vanwege de volken die nog in het land wonen.
Hij roept daarom het volk samen en waarschuwt hen.
Hij roept hen op de Here te vrezen
en Hem oprecht en getrouw te dienen.
Wanneer ze God de rug toekeren en afgoden achterna lopen,
zal God zich tegen hen keren en hen uit het land verdrijven.

Jozua is duidelijk over zijn keuze:
Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.
En ook het volk maakt duidelijk dat ze God willen dienen.
Als herinnering daaraan richtte Jozua een steen op.
Die steen is voor ons een teken, hij is onze getuige zei hij.
Deze steen zal jullie herinneren aan wat de Here tegen ons heeft gezegd.
Zodat jullie trouw blijven aan jullie God.

Helaas heeft het volk zijn woord niet gehouden.
Ze zijn uiteindelijk toch andere goden achterna gelopen.
En ze hebben gemerkt dat God zich dan tegen hen keert.
Uiteindelijk werden ze verdreven uit het land,
werden ze weggevoerd in ballingschap.

Ook jij staat voor de keuze om de Here te vrezen
en Hem met heel je hart en alles wat in je is te dienen.
God koos voor jou met heel zijn hart.
Laat heel jouw hart nu ook uitgaan naar God.
God wil op de eerste plaats staan in jouw leven.
Hij vraagt jouw radicale toewijding.
Hij accepteert het niet wanneer je andere goden achterna loopt.
Dan keert Hij zich tegen je.

Ben jij iemand die zo radicaal voor God kiest?
Zeg jij het Jozua na: Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen?

(N.a.v. Jozua 12-24 en boek Jozua van ds. W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

10 oktober 2017

Eindelijk rustEn het land rustte uit van de strijd.
(Jozua 11:23, Basisbijbel)

Opnieuw lezen we in Jozua 11 van strijd.
De koningen trekken samen op tegen Israël.
Een grote menigte bindt de strijd aan tegen het volk.
Maar ze worden allen door Israël verslagen.
God zelf gaf hen over in hun macht.
Zelfs de reuzen werden verslagen.

Zo nam Jozua het hele land in bezit,
precies zoals de HERE Mozes had opgedragen.
Het volk ontving het land als hun erfdeel.
Het werd verdeeld onder de 12 stammen.
Toen rustte het land uit van de strijd.
Het was echter nog niet de volkomen rust.
Die zal pas komen op de nieuwe aarde.

Zoals eenmaal Kanaän haar goddeloze bewoners uitspuwde,
zo zal eens de aarde het ook doen
met een groot deel van haar bewoners.
God laat ons daarover niet in het onzekere.
Het einde van de geschiedenis
zal een catastrofe voor onze wereld betekenen.

Maar uit de puinhopen van de oude aarde,
zal God een nieuwe wereld stichten.
Dan zal er een volkomen rust zijn.
Er komt voor altijd een einde aan de strijd.
Dan zullen er geen tranen  meer zijn.
Er zal geen pijn, geen ziekte en geen dood meer zijn.
Een ieder die gelooft mag straks ingaan tot die volkomen rust.

(N.a.v. Jozua 11 en het boek Jozua van ds. W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com